جف-دوریگان-بوستون-برد
  • هیئت های انجمن
  • هیئت ملی

جف دوریگان

موقعیت: رئیس هیئت مدیره بوستون

ضمایر: او|او

Professional Title: Senior Vice President, Brown Brothers Harriman

به تابستان جستجوی جدید خوش آمدید!

اضغط على اللغة الإنجليزية للترجمة
অনুবাদ করতে ইংরেজিতে ট্যাপ করুন
点击英语进行翻译
點擊英文進行翻譯
Appuyez sur Anglais pour traduire
번역하려면 영어를 탭하세요
Toca Inglés para traducir
برای ترجمه روی انگلیسی ضربه بزنید
I-tap ang English para isalin
Nhấn vào tiếng Anh để dịch
برای ترجمه روی "English" ضربه بزنید
fa_IRفارسی